Kancelaria

Kancelaria

Notariusz Monika Rabka – Bagińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Z notariatem związana od 2007 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza odbyła aplikację notarialną w trybie etatowym oraz pełniła funkcję zastępcy notarialnego. Jako osoba zaufania publicznego, powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność.

 

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Udzielanie informacji odnośnie czynności notarialnych, ich kosztów i niezbędnych do nich dokumentów jest nieodpłatne. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie) lub umówić się na spotkanie z notariuszem.

 

W przypadkach uzasadnionych jest możliwe dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą tutejszej Kancelarii.

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, spośród którego wymienić można te najczęściej realizowane, a są to:

• umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
• umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
• umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
• akty ustanowienia hipotek,
• akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,
• umowy zamiany,
• umowy o dożywocie,
• umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
• pełnomocnictwa,
• akty poświadczeń dziedziczenia,
• umowy majątkowe małżeńskie (w tym umów rozdzielności majątkowej czy intercyzy),
• umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
• akty ustanowienia fundacji,
• umowy i protokoły spółek,
• akty poddania się egzekucji,
• poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,
• przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
• sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
• sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Do przygotowania czynności notarialnej z reguły konieczne są różnego rodzaju dokumenty.
Dlatego przed wizytą w Kancelarii najlepiej skontaktować się z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji.
Wszelkie potrzebne dokumenty muszą być dostarczone do kancelarii z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania projektu aktu notarialnego.
Dla zaoszczędzenia Państwa czasu dokumenty mogą być przed ustalonym terminem czynności notarialnej przesłane e-mailem,
a dopiero do samej czynności należy donieść ich oryginały.
Przykładowe zestawy dokumentów niezbędnych do podpisania aktu notarialnego u notariusza:

Sprzedaż lub darowizna działki gruntu:

 1. dane z dowodów osobistych:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. podstawa nabycia (dokument, na podstawie którego została nabyta nieruchomość)
 2. numer księgi wieczystej
 3. wypis z rejestru gruntów
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli dla nabywanej działki będzie zakładana osobna księga wieczysta,
 5. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
 6. zaświadczenie starosty stwierdzające czy działka gruntu objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
 7. przy sprzedaży – zaświadczenie stwierdzające czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji bądź w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Dot. Pkt 2) Jeżeli nabyte uprzednio ze spadku, dodatkowo:

 1. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia
 2. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o uiszczonym podatku od spadków i darowizn

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z Księgą wieczystą.:

 1. dane z dowodów osobistych:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres   zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. podstawa nabycia (dokument, na podstawie którego została nabyta nieruchomość – np. akt notarialny, przydział ze spółdzielni)
 2. zaświadczenie Spółdzielni o tym komu przysługuje prawo do lokalu, członkostwie i zaległościach w opłatach,
 3. numer księgi wieczystej,

Dot. Pkt 2) Jeżeli nabyte uprzednio ze spadku, dodatkowo:

– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie/nia Urzędu Skarbowego o uiszczonym podatku od spadków i darowizn

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 1. odpis skrócony aktu zgonu, pesel zmarłej/ego (dowód osobisty, dokument urzędowy z peselem bądź adnotacja o numerze pesel na odpisie aktu zgonu w/w)
 2. dane z dowodów osobistych spadkobierców:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel,  adres   zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa współmałżonki/a osoby zmarłej,
 2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci osoby zmarłej (w przypadku zmiany nazwiska – ich odpisy  skrócone aktów małżeństwa)

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament:

– wypis testamentu bądź testament sporządzony ręcznie.

Umowa majątkowa małżeńska:

 1. dane z dowodów osobistych:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli umowa ma się odbyć przed zawarciem zw. małż. to przewidywana data ślubu)

Sprzedaż lub darowizna lokalu:

 1. dane z dowodów osobistych:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. podstawa nabycia (dokument, na podstawie którego został nabyty lokal)
 2. numer księgi wieczystej
 3. przy sprzedaży – zaświadczenie stwierdzające czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji bądź w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Dot. Pkt 2) Jeżeli nabyte uprzednio ze spadku, dodatkowo:

– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie/nia Urzędu Skarbowego o uiszczonym podatku od spadków i darowizn

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (z założeniem księgi wieczystej):

 1. dane z dowodów osobistych:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. podstawa nabycia (dokument, na podstawie którego została nabyta nieruchomość – np. akt notarialny, przydział ze spółdzielni)
 2. wypis z rejestru gruntów dotyczący działki, na której posadowiony jest budynek, obejmujący przedmiotowy lokal
 3. zaświadczenie Spółdzielni o przysługiwaniu prawa, członkostwie i zaległościach w opłatach
 4. zaświadczenie Spółdzielni o położeniu lokalu.

Dot. Pkt 2) Jeżeli nabyte uprzednio ze spadku, dodatkowo:

– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie/nia Urzędu Skarbowego o uiszczonym podatku od spadków i darowizn

Testament:

 1. dane z dowodu osobistego osoby sporządzającej testament:

imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres  zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),

 1. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
Opłaty

Opłaty

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.


Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.), a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

 

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

Kontakt

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Monika Rabka-Bagińska Notariusz

 

ul. Waryńskiego 2/2
75-541 Koszalin
NIP: 669 234 77 56

tel. 94 314 27 86
tel. kom. 535 022 400
e-mail:  kancelaria@rabkabaginska-notariusz.pl
www.rabkabaginska-notariusz.pl

 

nr rachunku bankowego:
69 1240 1428 1111 0010 6982 7193

 

Bank PeKaO S.A. I O/Koszalin
Kancelaria jest czynna:
poniedziałek – piątek od 8:30 do 16:30

 

Istnieje możliwość dostosowania godzin funkcjonowania kancelarii do indywidualnych potrzeb, również w soboty, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Kancelaria notarialna znajduje się w budynku położonym przy ulicy Waryńskiego, w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kościuszki, w bliskim sąsiedztwie Sądu Okręgowego oraz kancelarii prawnych.

 

Usytuowanie Kancelarii umożliwia dogodny dojazd, a znajdujący się na prawo od wejścia wjazd na podwórze umożliwia zaparkowanie samochodu w bliskim jej otoczeniu. Ponadto istnieją równie dogodne połączenia komunikacją miejską (przystanek autobusowy znajduje się tuż przed wejściem do budynku kancelarii).

ZAPYTANIE ON-LINE

ZAPYTANIE ON-LINE

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania – proponujemy skorzystanie z niniejszego formularza. Odpowiedź, w dni robocze, zostanie Państwu udzielona niezwłocznie.

Notariusz Monika Rabka prowadząca Kancelarię Notarialną w Koszalinie przy ulicy Waryńskiego 2/2 otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku). Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, jednostkom samorządu terytorialnego i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:
kancelaria@monikarabka-notariusz.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.